สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความ ปลอดภัยในการใช้บริการ

สมัครในนาม  :   บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน
คำนำหน้าชื่อ : นาย นาง นางสาว อื่นๆ *
ชื่อ :   *    นามสกุล : *
นามสกุลเดิมมารดา  :    *
เลขที่บัตรประชาชน :    *
วัน/เดือน/ปีเกิด :   / / *
e-mail address :   *
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ :   หมู่บ้าน/อาคาร :  
ซอย :   ถนน :  
แขวง/ตำบล :   เขต/อำเภอ :  
จังหวัด :   รหัสไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์ :   *
log in name :

  *
   ต้องมี 8-20 ตัวอักษร เป็นได้ทั้งตัวเลข(0-9)และตัวอักษร (A-Z,a-z)
log in password :   *
confirm log in password :   *
   ต้องมี 8-20 ตัวอักษร เป็นได้ทั้งตัวเลข(0-9)และตัวอักษร (A-Z,a-z)
hint question :   *
answer :   *
   ควรตั้งคำถามที่มีแต่ท่านเท่านั้นที่รู้ (ใช้ log in ในกรณีที่ท่านลืม Password)
1. ท่านต้องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
2. ท่านไม่ควรกำหนด log in name และ password เป็นชื่อเดียวกัน และไม่ควรใช้ชื่อบุคคล หรือ สิ่งของที่รักหรือคุ้นเคย
    หรือข้อมูลข้อมูลที่ใกล้ตัว เช่น ชื่อท่าน บุคคลที่รัก วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 
 
 
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.