สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความปลอดภัยในการ ใช้บริการ

กรุณากรอกรายละเอียดของท่าน

คำนำหน้าชื่อ : นาย นาง นางสาว อื่นๆ *
ชื่อ :   *    นามสกุล : *
นามสกุลเดิมมารดา :  
เลขที่บัตรประชาชน :   *
ชื่อบริษัทนายจ้าง :   *
ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว*
เลขที่บัญชีสมาชิก :   * (กรุณาใส่รหัสสมาชิกกองทุน)
วัน/เดือน/ปีเกิด :   / / *
e-mail address :   *
โทรศัพท์ :   * ต่อ : 
log in name :

  *
   ต้องมี 8-20 ตัวอักษร เป็นได้ทั้งตัวเลข (0-9) และตัวอักษร (A-Z,a-z)
log in password :   *
confirm log in password :   *
   ต้องมี 8-20 ตัวอักษร เป็นได้ทั้งตัวเลข (0-9) และตัวอักษร (A-Z,a-z)
คำถามส่วนตัว :   *
คำตอบ :   *
   ควรตั้งคำถามที่มีแต่ท่านเท่านั้นที่รู้ (ใช้ log in ในกรณีที่ท่านลืม Password)
1. ท่านต้องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
2. ท่านไม่ควรกำหนด log in name และ password เป็นชื่อเดียวกัน และไม่ควรใช้ชื่อบุคคล หรือ สิ่งของที่รักหรือคุ้นเคย
    หรือข้อมูลข้อมูลที่ใกล้ตัว เช่น ชื่อท่าน บุคคลที่รัก วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
 
 
 
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.