สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความปลอดภัยในการ ใช้บริการ

 
 
 


ผู้ใช้บริการที่ลืม login name สามารถเรียกใช้บริการ forgot login name เพื่อให้คอมพิวเตอร์แจ้ง login name ของท่าน และขอใช้บริการ thanachartfund online ใหม่ได้ดังนี้

 
1. หน้า login เข้าสู่บริการ
 
1. คลิก "forgot password"
   
 
2. หน้า forgot password
 
2. ใส่เลขที่บัตรประชาชน
3. คลิกที่ "forgot login name"
   
 
3. หน้า reset your password
 
4. ใส่ password ใหม่
5. ใส่ password ใหม่อีกครั้ง เพื่อ
    ยืนยันความถูกต้อง
6. ใส่ hint question ที่ต้องการ
7. ใส่ answer ที่ต้องการ
8. เลือก "ตกลง" หรือ "ยกเลิก" การ
    reset your password   
 
4. สั่งพิมพ์และส่งใบคำขอแก้ไข password และ hint question
       เมื่อท่าน "ตกลง" คอมพิวเตอร์จะแสดงใบ "คำขอแก้ไข password และ hint question" ให้ท่านสั่งพิมพ์ เพื่อลงนามและนำส่ง
พร้อมเอกสารสำคัญประกอบไปยัง บลจ.ธนชาต
 
9. ลงลายมือชื่อของท่านในคำขอ
แก้ไข password และ hint question
และ นำส่งให้ บลจ.ธนชาต พร้อม เอกสารสำคัญตาม ที่ระบุไว้ในคำ
ขอแก้ไขฯ


   
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.