สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความปลอดภัยในการ ใช้บริการ

 

1.
ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการได้ที่นี่ โดย Click "สมัครใช้บริการ -
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"
เพื่อเริ่มทำรายการ
   
2.
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอใช้บริการ และกำหนด login name,
password, hint question และ answer ด้วยตนเอง
   
3.
สั่งพิมพ์คำขอใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และลงลายมือชื่อ
ของท่านในคำขอใช้บริการ ทั้งนี้ คำขอใช้บริการที่ท่านสั่งพิมพ์จะบันทึกอยู่ในรูป
Adobe Acorbat หรือ PDF File Format หากท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว
ท่านสามารถ download ได้ที่นี่ ฟรี!
Download Acrobat Reader
 
4.
ส่งคำขอใช้บริการ ให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทท่าน ลงนาม
รับรองความเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่าน
   
5.
ส่งคำขอใช้บริการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนา
ถูกต้องโดยท่าน ไปยังบลจ.ธนชาต โดยผ่านผู้ประสานงานกองทุนในบริษัทของท่าน
   
6.
เมื่อ บลจ.ธนชาต ได้รับ"คำขอใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"
พร้อมเอกสารสำคัญประกอบการขอใช้บริการ จะแจ้งผลอนุมัติให้ใช้บริการได้ให้
ท่านทราบทาง e-mail ภายใน 2 สัปดาห์
   
   
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.