สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความปลอดภัยในการ ใช้บริการ

 
 


 บริการของ  thanachartfund online - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครอบคลุมถึงบริการต่อไปนี้


ข้อมูลทั่วไป :
- ข้อมูลทั่วไป : แสดงประเภท วัตถุประสงค์ นโยบาย ระดับความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเงื่อนไขในการจัดการลงทุนของกองทุน
  สำรองเลี้ยงชีพ
- ข้อบังคับกองทุน : แสดงข้อบังคับกองทุนที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพควรทราบ
  อาทิ อัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบ และเงื่อนไขในการสิ้นสมาชิกภาพ เป็นต้น
- คณะกรรมการกองทุน : แสดงรายชื่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ
  วาระการดำรงตำแหน่ง
   
จำนวนเงินกองทุนเฉพาะรายสมาชิก : แสดงยอดเงินสะสม เงินสมทบ และเงิน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน เพื่อให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้ติดตาม
และตรวจสอบเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ตามต้องการ
   
ผลการดำเนินงาน : แสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉพาะรายนาย
จ้างมูลค่าต่อหน่วย ผลการดำเนิน และรายงานการจัดการกองทุนจากผู้จัดการกอง
ทุนช่วยให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถติดตามการดำเนินงานของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพได้ตามต้องการ
   
สัดส่วนการลงทุน : แสดงสัดส่วนเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตาม
ประเภท ตราสารที่ลงทุน ช่วยในการสอบทานแนวทางการลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   
ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน 10 อันดับแรก : แสดงรายละเอียดผู้ออกหลัก
ทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุนไว้มากที่สุด 10 อันดับแรก
   
ข้อมูลส่วนบุคคล : สำหรับท่านที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง password หรือ hint
question ในการใช้บริการ thanachartfund online เพื่อรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการลงทุน
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.