ไทย : Eng
 
          ข้อมูลกองทุน
 

 ระดับความเสี่ยง
(Risk Level):
กองทุนเปิดอุดมทรัพย์ปันผล
สูง
(6)
USD


ประเภทกองทุน

กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

ลักษณะการลงทุน ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เมื่อกองทุนมีกำไรจากการดำเนินงาน
 

ประเภทุโครงการ :
(Fund Type)
กองทุนตราสารแห่งทุน - ทั่วไป
เวลาทำการ :
(Trade Time)
สั่งซื้อ 08:30 - 15:30  น. ขายคืนและสับเปลี่ยน 08:30 - 15:30  น.
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ :
(Minimum Buy)
1,000.00  บาท
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ :
(Minimum Sell)
1,000.00   บาท หรือ -   หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า100.0000   หน่วย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (Fee) :
 
เรียกเก็บจากกองทุน
(Fees Collected from the Fund)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
< หรือ(or) = 1.00%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(Supervisory Fee)
< หรือ(or) = 0.06%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Registrar Fee)
< หรือ(or) = 0.15%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(Others)
ตามที่จ่ายจริง
Actual
เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(Fees Collected from Unitholders)
ค่าธรรมเนียมการขาย
(Front-end Fee )
0.25% 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(Back-end Fee)
ยกเว้น
-
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
(Switching Fee)
20 บาท / รายการ
20 Baht/Transection
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
(Unit Transfer Fee)
ตามที่ธนาคารกำหนด
Subject to bank charges
 
หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
 
 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)
  AIMC Category : Equity General
Source    30/01/2015
  • ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ของกองทุนดังกล่าว สูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย จัดทำโดย  บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกัน
ณ. วันที่ (As Of) :: 26 ก.พ. 2558
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง( % )
  กองทุน
 (Fund)
ดัชนีมาตรฐาน*
 (BenchMark*)
3   เดือน (month)
-0.64  
0.16  
6   เดือน (month)
0.81  
2.14  
1   ปี (year)
17.34  
22.15  
3   ปี (year)
43.31  
39.04  
นับจากวันเริ่มโครงการ หรือ
วันเปลี่ยนนโยบาย
Since Inception or Policy change
200.44  
64.54  
ดัชนีมาตรฐาน = ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
 
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส/รายปี (% )
ปี
 (Year)
ไตรมาส 1
 (Q1)
ไตรมาส 2
 (Q2)
ไตรมาส 3
 (Q3)
ไตรมาส 4
 (Q4)
ทั้งปี
 (Average)
2557 5.62       5.43       8.24       -6.07       -       
2556 17.49       -5.61       -1.20       -10.97       -2.45      
2555 19.62       -0.76       10.06       7.09       39.92      
2554 -0.37       -0.04       -9.23       9.08       -1.40      
2553 5.41       1.19       22.21       8.55       41.49      
2552 -1.03       29.92       16.91       1.82       53.05      
2551 -3.76       -0.40       -17.92       -19.24       -36.46      
2550 1.12       16.54       12.17       4.05       37.53      
2549 2.24       -7.50       2.63       -2.86       -5.72      
2548 3.46       -0.90       8.56       -1.40       9.74      
2547 -12.43       -1.01       3.44       2.44       -8.14      
2546 4.28       21.72       26.76       32.20       112.71      
2545 24.13       6.23       -13.75       9.64       24.68      
2544 1.78       6.70       -11.44       6.65       2.57      
2543 -22.24       -17.51       -13.46       -0.10       -44.54      
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
รอบปีบัญชี
 (Accounting Period)
วันปิดทะเบียน
 (Closed Registrar)
วันที่จ่าย
 (Payment Date)
อัตราที่จ่าย (บาท/หน่วย)
 (Dividend(Baht/Unit))
2536/2537 4 พ.ย. 2537 23 พ.ย. 2537 2.0000                   
2537/2538 4 ส.ค. 2538 1 ก.ย. 2538 1.0000                   
2537/2538 7 พ.ย. 2538 29 พ.ย. 2538 0.2500                   
2538/2539 10 พ.ค. 2539 11 มิ.ย. 2539 0.5000                   
2539/2540 ไม่มี*        -        -                       
2540/2541 ไม่มี*        -        -                       
2541/2542 ไม่มี*        -        -                       
2542/2543 ไม่มี*        -        -                       
2543/2544 ไม่มี*        -        -                       
2544/2545 ไม่มี*        -        -                       
2545/2546 12 พ.ย. 2546 26 พ.ย. 2546 0.4000                   
2546/2547 19 เม.ย. 2547 30 เม.ย. 2547 0.6000                   
2546/2547 14 ต.ค. 2547 29 ต.ค. 2547 0.3000                   
2547/2548 12 ต.ค. 2548 26 ต.ค. 2548 0.8100                   
2548/2549 ไม่มี*        -        -                       
2549/2550 12 ต.ค. 2550 26 ต.ค. 2550 0.7500                   
2552/2553 19 เม.ย. 2553 28 เม.ย. 2553 0.4000                   
2552/2553 15 ต.ค. 2553 28 ต.ค. 2553 0.3500                   
2554/2555 22 ต.ค. 2555 31 ต.ค. 2555 0.7500                   
2555/2556 25 ต.ค. 2556 6 พ.ย. 2556 1.6700                   
2556/2557 30 ต.ค. 2557 13 พ.ย. 2557 0.7500                   
* ไม่จ่ายเงินปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน
 
ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redeem)
ครั้งที่จ่าย
 (Period)
ประจำวันที่
 (Date)
-
 -
* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
 
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 

 
 
NAV :: 27 ก.พ. 2558
9.2132
Change : -0.0063
%Change : -0.0683%

 
 
 
   กองทุนรวม
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
   ผลการดำเนินงาน
   ปฏิทินซื้อขายและวันหยุด
   บริการผู้ถือหน่วยลงทุน
   แบบฟอร์มบริการต่างๆ
   ผู้สนับสนุนการขาย
   
   
 

download
 

คำเตือน  |  แผนผังเว็ป  | แบบฟอร์ม | สมัครงาน | วางแผนการลงทุน |  เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง  |   ขอบเขตความรับผิดชอบ
   
Copyright @ 2013 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1024 x 768