ไทย : Eng
 
          ข้อมูลกองทุน
 

 ระดับความเสี่ยง
(Risk Level):
กองทุนเปิดธนชาตทุนเพิ่มทวี
สูง
(6)
T-NSET
เดิมชื่อ กองทุนเปิดธนชาติทุนเพิ่มทวี (N-SET)
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงาน กลต. (เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558)
 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ประเภทุโครงการ :
(Fund Type)
กองทุนตราสารแห่งทุน - ทั่วไป
เวลาทำการ :
(Trade Time)
สั่งซื้อ 08:30 - 15:30  น. ขายคืนและสับเปลี่ยน 08:30 - 15:30  น.
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ :
(Minimum Buy)
1,000.00  บาท
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ :
(Minimum Sell)
1,000.00   บาท หรือ -   หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า100.0000   หน่วย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (Fee) :
 
เรียกเก็บจากกองทุน
(Fees Collected from the Fund)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)
< หรือ(or) = 1.25%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
(Supervisory Fee)
< หรือ(or) = 0.05%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(Registrar Fee)

รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
included in management fees.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(Others)
ตามที่จ่ายจริง
Actual
เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(Fees Collected from Unitholders)
ค่าธรรมเนียมการขาย
(Front-end Fee )
0.25%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
(Back-end Fee)
ยกเว้น
ตามประกาศ ณ วันที่ 5 มี.ค.56
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
(Switching Fee)
20 บาท / รายการ
20 Baht/Transection
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
(Unit Transfer Fee)
ตามที่ธนาคารกำหนด
Subject to bank charges
 
หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
 
 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)
  AIMC Category : Equity General
Source    27/02/2015
  • ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ของกองทุนดังกล่าว สูงสุด ต่ำสุด ค่าเฉลี่ย จัดทำโดย  บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกัน
ณ. วันที่ (As Of) :: 26 มี.ค. 2558
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง( % )
  กองทุน
 (Fund)
ดัชนีมาตรฐาน*
 (BenchMark*)
3   เดือน (month)
-1.25  
-0.93  
6   เดือน (month)
-6.75  
-6.48  
1   ปี (year)
7.11  
9.99  
3   ปี (year)
33.15  
25.93  
นับจากวันเริ่มโครงการ หรือ
วันเปลี่ยนนโยบาย
Since Inception or Policy change
329.55  
170.44  
ดัชนีมาตรฐาน = ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
 
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส/รายปี (% )
ปี
 (Year)
ไตรมาส 1
 (Q1)
ไตรมาส 2
 (Q2)
ไตรมาส 3
 (Q3)
ไตรมาส 4
 (Q4)
ทั้งปี
 (Average)
2557 5.76       5.42       8.21       -5.98       -       
2556 17.15       -5.94       -1.30       -10.35       -2.49      
2555 19.02       -1.28       12.76       8.32       43.50      
2554 -0.47       -0.62       -8.80       9.01       -1.67      
2553 5.19       0.40       23.50       8.36       41.33      
2552 -1.13       28.97       17.60       4.24       56.31      
2551 -3.14       -0.58       -17.52       -19.98       -36.44      
2550 1.26       15.99       12.04       3.07       35.64      
2549 3.04       -5.96       3.87       -0.11       0.55      
2548 4.14       -0.73       7.64       -1.80       9.27      
2547 -10.44       -0.25       3.06       2.52       -5.61      
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
รอบปีบัญชี
 (Accounting Period)
วันปิดทะเบียน
 (Closed Registrar)
วันที่จ่าย
 (Payment Date)
อัตราที่จ่าย (บาท/หน่วย)
 (Dividend(Baht/Unit))
* ไม่จ่ายเงินปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน
 
ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redeem)
ครั้งที่จ่าย
 (Period)
ประจำวันที่
 (Date)
-
 -
* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
 
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
 

 
 
NAV :: 27 มี.ค. 2558
42.9875
Change : 0.0327
%Change : 0.0761%

 
 
 
   กองทุนรวม
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
   ผลการดำเนินงาน
   ปฏิทินซื้อขายและวันหยุด
   บริการผู้ถือหน่วยลงทุน
   แบบฟอร์มบริการต่างๆ
   ผู้สนับสนุนการขาย
   
   
 

download
 

คำเตือน  |  แผนผังเว็ป  | แบบฟอร์ม | สมัครงาน | เรียนรู้เกี่ยวกับกองทุน  | วางแผนการลงทุน |  เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง  |   ขอบเขตความรับผิดชอบ
   
Copyright @ 2013 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1024 x 768