ไทย : Eng
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน  

นายตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (Directors Certification Program)
 • CFA level 1
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     4  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   20  ปี

กลุ่มตราสารทุน  

นายวีระพล สิมะโรจน์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
  Indiana University at South Bend, USA
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CFA level 2
 • CISA
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     7  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   12  ปี

นายอำพล โฆษิตาภรณ์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
  Indiana University of Pennsylvania, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     3  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   18 ปี

นายอนุชา จิตสมเกษม
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CISA
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :   14 ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :     8  ปี

นายธนกร ธรรมลงกรต
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 2
การศึกษา:
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CFA Level 2
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :   4 ปี 6 เดือน
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :    1 เดือน

นายอำนาจ คิ้วคชา, CFA
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน 2
การศึกษา:
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ ( การเงิน) (เกียรตินิยม) London School of Economics and Political Science, London, U.K.
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  ( การเงิน)  ),     Leonard n. Stern School of Business, New York, U.S.A
 •  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) Imperial College, London, U.K.
 
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CFA
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :   5 ปี 1 เดือน
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :    1 ปี 7 เดือน

น.ส.ศษิมณคิ์ กิติชาติพรพัฒน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
การศึกษา:
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (อังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CISA Level 1
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :   -
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :    5 ปี 2 เดือน

น.ส.กอบพร กุลสุรกิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บัญชี การเงิน (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี สถิติ (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CFA Level I
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :   2 ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   1 ปี 3 เดือน

กลุ่มตราสารหนี้

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CISA
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     8  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   12  ปี

น.ส.วิภาสิริ เกษมศุข
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิพิเศษ
 • CFA Level 1
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     2  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   14  ปี

นางรัชนิภา พรรคพานิช
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ St. Loius University, USA
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     8  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :     9  ปี

นายสิทธิ์ จ่างตระกูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
การศึกษา:
 • ปริญญาโท การเงิน University of Northumbria at Newcastle, UK
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CISA Level 1
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :   -
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   4 ปี 2 เดือน

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

นายตระกูลจิตรจิตตไสยะพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  (Directors Certification Program)
 • CFA level 1
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     4  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   20  ปี

นายวีระพล สิมะโรจน์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
  Indiana University at South Bend, USA
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CFA Level 2
 • CISA
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     7  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   12  ปี

นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CISA
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     8  ปี
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :   12  ปี

กลุ่มกองทุนต่างประเทศ

น.ส.ลักษณ์ชนก   สงวนรักศักดิ์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1
การศึกษา:
 • ปริญญาโท การเงิน ( ภาคภาษาอังกฤษ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CFA Level  1
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     10 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :     7  เดือน

น.ส.ภัทรา  คงอรรถการ
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
การศึกษา:
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ( การเงินและการธนาคาร ) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คุณวุฒิพิเศษ:
 • CFA Level  1
ประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินอื่น :     2 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ทำงานที่ บลจ.ธนชาต :     10  เดือน


 

 
 
 
   ประวัติการก่อตั้ง
  คณะกรรมการบริษัท
   คณะกรรมการบริหาร
   คณะผู้บริหาร
   รายชื่อผู้จัดการกองทุน
   การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน
   การทำธุรกรรมกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
   ร่วมงานกับเรา
   นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   คู่มือจรรยาบรรณ

 


คำเตือน  |  แผนผังเว็ป  | แบบฟอร์ม | สมัครงาน | วางแผนการลงทุน |  เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง  |   ขอบเขตความรับผิดชอบ
   
Copyright @ 2013 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1024 x 768